Reklamační řád | Alfa-Omega.cz

Reklamační řád


Pokud chcete jakékoliv zboží reklamovat, postupujte prosím následovně.
Vyplňte prosím online Reklamační formulář . Po vyplnění odešlete reklamované zboží společně s daňovým dokladem na adresu:

IMPO express s.r.o.
Poštovská 657/4
602 00 Brno


Firma IMPO express s.r.o. je oprávněna přijímat k záruční opravě pouze výrobky, které sama prodala.
Vyskytne-li se u zakoupeného výrobku v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu u prodávajícího reklamovat. Práva kupujícího plynoucí z uzavřené kupní smlouvy a jsou na třetí osobu nepřenosná!
Vadou výrobku se rozumí změna (vlastnosti) výrobku, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo nevhodná výrobní technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je výrobek vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost výrobku kratší než poskytovaná záruka. Životnost baterií a příslušenství k telefonům je 6 měsíců od zakoupení.

Je-li kupujícím spotřebitel, záruka je tímto stanovena na 24 měsíců.
Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle obchodního zákoníku. Záruka je tímto stanovena dohodou na 12 měsíců. Odstoupení od kupní smlouvy je možné jen po dohodě, termín pro vyřízení reklamace není pevně stanoven atd.
Náklady a škody, které vzniknou prodávajícímu v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění reklamace zjevných vad výrobku nese v plném rozsahu kupující.


Způsob uplatnění reklamace 

V případě vad výrobků zakoupených u prodávajícího, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo výrobek u prodávajícího reklamovat. Doporučujeme osobně nebo poštou na adrese IMPO express s.r.o., Poštovská 657/4, 60200, Brno. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena a jakýkoliv jiný postup je považován za porušení záručních podmínek a může vést k zamítnutí případné reklamace uplatněné po té u prodávajícího.
Kupující bez zbytečného odkladu odešle-doručí vadný výrobek prodávajícímu. Nejpozději tak učiní následující pracovní den od uplatnění reklamace. Rovněž sdělí prodávajícímu při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (nejpozději tak učiní následující pracovní den od uplatnění reklamace) jaké právo při uplatnění reklamace si zvolil (jaké jsou požadavky kupujícího a jak má být reklamace vyřízena). Uplatnění práva nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámí-li kupující zjevnou vadu prodávajícímu včas bez zbytečného odkladu, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Reklamovaný výrobek nesmí být uzamčen bezpečnostním kódem, nebo chráněn jakýmkoliv bezpečnostním prvkem ze strany uživatele. Takováto reklamace může být vyřízena jako neoprávněná z důvodu nemožnosti přezkoumání vady výrobku. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby byl výrobek pro přepravu zabalen do vhodného a dostatečně jej chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, dále pojištěn a rovněž aby zásilka byla označena příslušnými symboly. Výrobek musí být kupujícím zabalen ve vhodném obalu, který zabrání jeho poškození při přepravě, v úplném stavu, nemusí být včetně příruček, kabelů, softwaru, a veškerého ostatního příslušenství tak, jak jej kupující převzal při zakoupení od prodávajícího, pokud toto není předmětem reklamace. Kupující prokáže pro řádné uplatnění reklamace původ zboží nejlépe doložením dokladu o koupi, popřípadě jiným věrohodným způsobem, prokáže, že reklamovaný výrobek zakoupil u prodávajícího. Při reklamaci za využití dopravce se doporučuje pečlivě si uschovat podací lístek, jako doklad o zaslání zboží.
Reklamace by měla obsahovat:
- identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresu), včetně uvedení telefonního spojení a emailu,
- název reklamovaného výrobku,
- přesný, jasný, výstižný a dostatečně konkrétní popis závady,
- kompletní výrobek, který je reklamován (případně i příslušenství, s nímž byl zakoupen- je-li toto předmětem reklamace, nebo má spojitost s uvedenou vadou).
- doklad o zakoupení výrobku, prokazující nabytí výrobku.
- při reklamaci za využití dopravce korespondenční adresu, na niž si kupující přeje zaslat vyřízenou reklamaci. Není nutná, pokud je tato adresa shodná s bydlištěm či sídlem kupujícího.


Lhůta k uplatnění práva z odpovědnosti za vady 

Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Pro spotřebitele je záruční doba 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem je 12 měsíců.
Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila – byla zjištěna. Případné prodlení při pokračujícím užívání výrobku s vadou může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení výrobku a může být důvodem k zamítnutí reklamace. Záruka se na základě uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) prodlužuje v případě, že tato byla oprávněná o dobu od uplatnění reklamace do doby, do které byl kupující povinen si vyřízenou reklamaci převzít.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet (např. akumulátory - životnost 6 měsíců. 


Lhůta pro vyřízení reklamace 

Uplatnil-li kupující spotřebitel právo z odpovědnosti za vadu výrobku řádným způsobem, je prodávající nebo jím pověřená osoba povinna rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (§ 19 odst. 3 Ochr. Spotřebitele). 
Stav reklamace kupující zjistí telefonickým, nebo emailovým dotazem na stav reklamace. To platí i o podání informace o vyřízení reklamace. Na email: 
reklamace@alfa-omega.cz .
Kupujícímu, který není spotřebitelem, bude reklamace vyřízena v co nejkratším možném termínu. Dle obchodního zákoníku není v tomto případě stanovena lhůta pro vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace proto může být delší třiceti dní. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je tímto pro kupujícího, který není spotřebitelem stanovena na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace.


Rozsah záruky 

Záruka je neoprávněná v případě, že:
- je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
- dojde k neoprávněnému zásahu do výrobku (demontáž, montáž, pokus o opravu atd.)
- byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen,
- byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi. 
- je výrobek mechanicky poškozen, nese známky hrubého zacházení, je-li zjištěn průnik kapaliny do výrobku (např. oxidace výrobku, zčervenání oxidačních známek umístěných ve výrobku pro kontrolu průniku kapaliny)
- dojde k neoprávněnému odstranění bezpečnostních prvků proti neodborné manipulaci (demontáž, pokus o opravu atd.) a zejména odstranění oxidačních čidel a známek ve výrobku umístěných.
- je výrobek používán s neoriginálním, nebo poškozeným příslušenstvím. Zejména používání neoriginálních nabíječek a baterií.
Záruka se nevztahuje na:
- na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,
- jakýkoliv neodborný zásah do software výrobku, např. reinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd...
- poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,
- vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen, nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
- vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,
- vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku,
- u výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.
Upozornění: záruka se mimo jiné nevztahuje na závady, odchylky a vzniklé chyby způsobené zásahem do software výrobku, např. reinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd. Takto vzniklé vady, odchylky a chyby musí spotřebitel řešit s poskytovatelem, od kterého byla služba, nebo softwarový produkt pořízen. Software spadá pod licenční ujednání výrobce software a tato licence je dodávána k výrobku zdarma.


Převzetí výrobku po vyřízení reklamace 

Po vyřízení reklamace je výrobek zdarma zaslán zpět na adresu kupujícího nebo připraven k vyzvednutí na prodejně o čemž je kupující informován emailem. Kupující je povinen si od přepravce reklamovaný výrobek převzít. Neučiní-li tak, jdou účelně vynaložené náklady spojené s náhradním plněním k jeho tíži. Bude-li prodávající nucen uschovat věc – nevyzvednutou reklamaci na určitou dobu je tímto stanoven uskladňovací poplatek 10,- Kč za den uskladnění. Nepřevezme-li si kupující reklamaci do jednoho roku ode dne, kdy měla být tato vyzvednuta, má právo prodávající takový výrobek prodat a získané prostředky použít na úhradu skladného. Zbytek získané částky bude kupujícímu zaslán jím zvoleným způsobem (např. na účet, složenkou atd.)1. Ochrana osobních údajů 

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu, také pro zaslání např. dotazníku spokojenosti a pro statistické účely. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že nezbytné údaje pro doručení zboží (jméno, adresa, email, telefon) budou zpracovávány kupujícím zvoleným dopravcem za účelem kontaktování při doručování zásilek a vlastním doručení.


2. Odstoupení od smlouvy 

V souladu se zákonem (občanský zákoník) § 1829 obč. zák. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené výhradně použitím prostředků komunikace na dálku (internet, telefon atd.) do 14 dní od převzetí zboží. Platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána spotřebiteli. Spotřebitel odpovídá dodavateli dle § 1833 obč .zák. za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. (Jedná se zejména o náklady spojené s odstranění uživatelských a neoriginálních dat, vyčištění telefonu, nutná výměna části výrobku, nebo příslušenství z hygienických důvodů (např. použitá a znečištěná sluchátka atd.) a celkové náklady spojené s uvedením zboží do stavu, ve kterém bylo spotřebiteli předáno (např. výměna poškozených a opotřebených částí výrobku) atd. Jedná se tzv. o snížení hodnoty zboží ze strany spotřebitele. Částka skutečně vynaložených nákladů může být dána kupujícímu k úhradě. V každém konkrétním případě bude tato náhrada stanovena individuálním posouzením v samostatném řízení a je splatná ihned. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (předáno, nebo zasláno) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží jím vrácené ve změněném stavu oproti předání kupujícímu při zakoupení, např. poškozeno, opotřebeno, bude nekompletní atd., vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Náklady spojené s navrácením věci prodávajícímu hradí kupující. Kupní cena včetně nákladů na dodání při odstoupení bude spotřebiteli vrácena způsobem, jakým byla uhrazena, případně jinak na základě dohody (na účet, složenkou atd.) do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy pouze v případě, že bude zboží prodávajícímu v zákonné lhůtě předáno, či prokázáno, že bylo zboží odesláno. Ne dříve. Cena nákladu na dodání zboží je nejnižší možná cena na dodání zboží při plnění objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí občanským zákoníkem a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Právo odstoupit od smlouvy je podle § 1829 občanského zákoníku omezeno pouze na spotřebitele!
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě dle § 1829 obč. zák. doporučujeme provést odstoupení od smlouvy uvedeným způsobem a odeslat prodávajícímu či přinést na prodejnu kompletní dodávku zboží, které má být vráceno včetně průvodního dopisu, kde bude uvedeno, že odstupujete od kupní smlouvy.
Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a dokladu o koupi! Ve stavu v jakém bylo kupujícímu dodáno se všemi náležitostmi. Zboží se vrací včetně původního obalu.

Vyplňte online formulář pro Odstoupení od kupní smlouvy . Po vyplnění odešlete zboží společně s daňovým dokladem.
Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
Adresa pro zaslání: IMPO express s.r.o. Poštovská 657/4, 602 00, Brno.
Výklad: Uzavření kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku vyžaduje výhradní použití alespoň jednoho z těchto prostředků, tj. neosobní účast obou stran od objednání až po převzetí a uhrazení věci kupujícím. Pouze v tomto případě se jedná o kupní smlouvu uzavřenou za pomocí prostředků komunikace na dálku. Vzniknou-li zúčastněným stranám vůči sobě navzájem pohledávky – dluží-li si vzájemné plnění stejného druhu, lze tyto pohledávky uspokojit vzájemným zápočtem těchto pohledávek. § 1985 obč. zák.


3. Závěrečná ustanovení  

Zobrazené barevné varianty výrobků na katalogových listech jsou pouze informativní a nemusí se vždy shodovat se skutečně dodanou variantou výrobku. Výjimku tvoří výrobky, u kterých je např. barva specifikována přímo v názvu výrobku a dále pak výrobky, u kterých je požadovaná barva přímo specifikována kupujícím v poznámce u objednávky. Jednotlivé výrobky se mohou softwarově i hardwarově lišit v závislosti na způsobu výroby a dodání dodavatelem. Např. software se může u jednotlivých dodávek konkrétního modelu obsahově lišit. Také např. hardwarové qwertz/y klávesnice nemusí vždy odpovídat zvolenému jazyku v telefonu. Není to technicky ani možné. Výrobky jsou prodávány tak, jak jsou vyrobeny, dodány a schváleny pro prodej v EU. Standardně jsou námi dodávané mobilní telefony dodávány s českým manuálem, nebo je tento součástí SW telefonu jako aplikace. Dodávané výrobky mohou nést znaky některého z operátorů. Uskutečněním objednávky kupující souhlasí s podmínkami stanovenými v tomto nákupním řádu, se kterými měl možnost se seznámit před uskutečněním své objednávky a byl na ně dostatečně předem upozorněn. U mobilních telefonů je před expedicí objednávky ověřena funkčnost a kompletnost balení.
Ceník administrativních úkonů (ceny vč. DPH):
-Změna fakturačních údajů po plnění kupní smlouvy - převzetí věci kupujícím a zaslání dokladu s novými fakturačními údaji. Cena za úkon 200 Kč. Nelze vyžadovat změnu fakturačních údajů z kupujícího, který není spotřebitelem na spotřebitele.
-V případě změny fakturačních údajů na kupujícího, který není spotřebitelem je nutná písemná žádost kupujícího s uvedenými fakturačními údaji, které mají být změněny.
-Vyhledání, vystavení a zaslání opisu dokladu o koupi (faktury). Cena za úkon 500 Kč.
Informační povinnost: Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitele vyřizujeme telefonickou, či písemnou formou. V případě nespokojenosti se může spotřebitel obrátit na ČOI, nebo věc řešit občanskoprávní cestou, případně řešit jakoukoliv jinou zákonem stanovenou formou.